Back To Top

 • Bu lông ốc vít
 • Bu lông đai ốc
 • Bu lông Toàn Phát

Liên hệ

* Kinh doanh Bu lông

 

Ms Hương: 0982 830 809

thuhuong@namphatsteel.com.vn

 

Ms Tuyết: 0933 538 288

letuyet@namphatsteel.com.vn

 

* Kinh doanh thép


Mr Định: 0989 583 602

thanhdinh@namphatsteel.com.vn

Hình ảnh nhà máy.

 • mạ kẽm nhúng nóng
 • Mạ kẽm nhúng nóng
 • mạ kẽm
 • Bu lông Toàn Phát
 • bu lông đai ốc
 • bu lông ốc vít
 • vít nở
 • bu lông
 • nhà máy bu lông

Cột đèn chiếu sáng

cột đèn

Phim Nam Phát Group

Nam Phát Group

Inox Nam Phát

Inox Nam Phát

bulongBảng I.1 Tiêu chuẩn về kích thước sản phầm bu lông đầu sáu cạnh: 1892-1976

REN M

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

d'

D.N

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

S.L

-0,1

-0,15

-0,18

-0,21

 

S

D.N

10

13

17

19

22

24

27

30

32

36

 

S.L

-0,2

-0,18

-0,21

 

D≥

11

14,4

18,9

21,1

24,5

26,8

30,2

33,6

35

39,6

 

H

DN

A

4

5,5

7

8

9

10

12

13

14

15

 

B

 

4,5

6

7

8

9

11

12

13

14

 

C

 

3,5

5

6

7

8

10

11

12

13

 

SL

-0,15

-0,18

-0,22

 

R

0.25 ÷ 0.4

0.4 ÷ 0.6

0.6 ÷ 1.1

0.8 ÷ 1.2

 

C

1,2

1,5

1,7

2

2,3

2,8

3,4

 

d

DN

5,92

7,92

9,92

11,9

13,9

15,9

17,9

19,9

21,9

23,9

 

SL

es

-0

-0

-0

-0

-0,04

-0,04

-0,1

 

ei

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,32

-0,38

-0,4

 

d2

DN

5,27

7,11

8,94

10,8

12,6

14,6

16,3

18,3

20

22,1

 

SL

es

-0

-0

-0

-0

-0,04

-0,04

-0,1

 

ei

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,21

-0,3

 

d1 Max

4,83

6,56

8,28

10

11,7

13,7

15,2

17,2

 

 

 

L1

DN

Bằng Lo

 

SL

+1

+1.3

+1.5

+1.8

+2

+2.5

+3

 

fc

Bước lớn

DN

5,27

7,11

8,78

10,8

12,6

14,6

16,3

18,3

20

22

 

SL

-0,1

-0,06

-0,1

-0,08

-0,09

 

Bước nhỏ

P

0,75

1

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

 

DN

 

7,3

9,15

11,2

12,9

15

17

19

21

22,7

 

SL

 

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

 

Độ lệch trục của fc với d'

0,12

0,15

0,2

0,25

 
 

Độ lệch trục của tán với d'

0,25

0,3

0,35

0,4

 
 

 

 

REN M

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

 

L

Lo kể cả đoạn cán ren

 

 

DN

SL

 

 

10

±0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

               

 

 

 

14

 

               

 

 

 

16

 

               

 

 

 

18

 

               

 

 

 

20

±0.42

18

               

 

 

 

22

               

 

 

 

25

               

 

 

 

28

22

             

 

 

 

30

             

 

 

 

32

±0.5

26

           

 

 

 

35

30

         

 

 

 

38

         

 

 

 

40

34

38

     

 

 

 

45

42

   

 

 

 

50

46

 

 

 

 

55

±0.6

50

 

 

 

60

54

 

 

65

 

 

70

 

 

75

 

 

80

 

 

85

±0.7

 

 

90

 

 

95

 

 

 

100

 

 

 

105

 

 

 

 

110

 

 

 

 

115

 

 

 

 

120

 

 

 

 

Sai lệch Lo

+1

+1.3

+1.5

+1.8

+2

+2.5

+2.5

+3

 

 

Bảng I.2 Tiêu chuẩn về kích thước sản phầm bu lông đầu sáu cạnh (nửa tinh): 1889-1976

 

 

REN M

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

 

d'

D.N

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

 

S.L

-0,3

-0,36

-0,43

-0,52

-0,62

 

S

D.N

10

13

17

19

22

24

27

30

32

36

41

46

55

65

75

 

S.L

-0,4

-0,43

-0,52

-1

-1,2

 

D≥

10,9

14,2

18,7

20,9

24,3

26,5

29,9

33,3

35

39,6

45,2

50,9

60,8

72,1

83,4

 

H

DN

A

4,5

5,5

7

8

9

10

12

13

14

15

17

19

23

26

30

 

B

 

4,5

6

7

8

9

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

C

 

3,5

5

6

7

8

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

SL

±0.2

±0.3

±0.4

 

R≤

0,6

1,1

1,6

2,2

2,7

3,2

3,3

4,3

 

C

1

1,3

1,8

2

2,3

3

3,6

4

 

d

DN

5,92

7,92

9,92

11,9

13,9

15,9

17,9

19,9

21,9

23,9

26,9

29,9

35,9

41,9

47,9

 

SL

 

-0,2

-0,3

-0,3

-0,4

-0,4

-0,47

-0,55

-0,6

-0,7

-0,8

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2

DN

5,3

7,15

8,98

10,8

12,7

14,7

16,3

18,3

20,3

22

25

27,7

33,4

39

44,7

 

SL

 

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,21

-0,26

-0,3

-0,3

-0,3

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1 Max

4,83

6,56

8,28

10

11,7

13,7

15,2

17,2

19,2

20,6

23,6

26,1

31,6

37

42,5

 

L1

DN

Bằng Lo

 

SL

+1

+1.3

+1.5

+1.8

+2

+2.5

+3

+3.5

+4

+4.5

+5

 

fc

Bước lớn

DN

5,3

7,15

8,98

10,8

12,9

14,7

16,3

18,3

20,3

22

25

27,7

33,4

39

44,7

 

SL

-0,09

-0,11

-0,13

-0,16

-0,18

 

Bước nhỏ

P

0,75

1

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2

3

3

3

 

DN

 

7,3

9,15

11,2

12,9

15

17

19

21

22,7

25,7

28,7

34

40

46

 

SL

 

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

 

Độ lệch trục của fc với d'

0,15

0,18

0,21

0,26

0,31

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Độ lệch trục của tán với d'

0,4

0,45

0,6

0,7

0,8

 

 

REN M

 

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

 

36

42

48

L

 

 

Lo kể cả đoạn cán ren

DN

SL

 

 

10

±0.5

 

               

 

     

 

   

 

12

 

                       

 

   

 

14

 

                       

 

   

 

16

 

                       

 

   

 

18

 

                       

 

   

 

20

 

18

                     

 

   

 

22

±0.6

 

                     

 

   

 

25

 

                     

 

   

 

28

 

                     

 

   

 

30

 

22

                   

 

   

 

32

±0.8

 

                   

 

   

 

35

 

26

30

               

 

   

 

38

 

               

 

   

 

40

 

34

             

 

   

 

45

 

38

           

 

   

 

50

 

42

         

 

   

 

55

±1.0

 

46

 

     

 

   

 

60

 

50

     

 

   

 

65

 

54

   

 

   

 

70

 

60

 

 

   

 

75

 

66

 

   

 

80

 

 

   

 

85

±1.1

 

 

   

 

90

 

 

78

 

 

95

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

105

 

 

 

90

 

110

 

 

 

115÷120

 

 

102

125÷150

±1.2

 

 

160÷180

 

32

36

40

44

48

52

58

60

66

72

 

84

96

108

190÷200

±1.5

 

 

220÷260

 

 

 

280÷300

±1.7

 

 

 

Sai lệch Lo

 

1

1

2

2

2

2,5

3

4

 

4

5

5

bu lông

- Ren TCVN 2248-77 miền dung sai g6 theo TCVN 1917-1993.

- Độ không vuông góc của mặt tựa với đường trục của thân là 1˚ với bulông < M30 và 30’ với bu lông >M30.

- Độ không trụ, không tròn của fc<1/2 dung sai kính thước của nó.

- Mặt đầu chân bu lông phải phẳng và vát Cx30˚.

- Cho phép có chân L<40 không vát cạnh Cx30˚.

Tiêu chuẩn đường kính phôi Bu lông.

Bảng I.3 Tiêu chuẩn đường kính phôi

REN M

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Đường kính

RS

7,02

8,72

10,55

12,35

14,30

16,00

17,95

19,55

21,60

RC

 

 

11,5

13,5

15,6

17,5

19,2

21,5

22,8

ĐB

7,02

9,0

11,5

12,35

 

 

 

 

 

SL

±0.02

±0.05

Bảng I.4 Tiêu chuẩn bước ren của bu lông đầu bông

Ren M

8

10

12

14

Bước ren

1,25

1,25

1,25

2,0

bulong

Bản quyền thuộc về Tập đoàn Nam Phát - Nam Phat Group

Nhà sản xuất Bu lông đai ốc - Bu lông ốc vít tiêu chuẩn

Địa chỉ: N18T1 - KĐT Trung Hòa Nhân Chính - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline: 0982.830.809
Kinh doanh Mạ Kẽm nhúng nóng: 0989.583.602
Website: http://www.bulong.vn